Shakir Karim

VP, Platform Product Management

Zuora