VP, Platform Product Management

Shakir Karim

Zuora